SEK 0,00

Kan vi hjälpa till?

Helpdesk
Idag kan vi nås på telefon
från kl. 09:00 till kl. 17:00
0049 32 211 12 2000

Villkor och bestämmelser

Innehåll:

 

Avsnitt 1 - Definitioner

Avsnitt 2 - Identifiering av företag

Avsnitt 3 - Tillämpning

Avsnitt 4 - Erbjudande

Avsnitt 5 - Avtal

Avsnitt 6 - Ångerrätt

Avsnitt 7 - Kostnader vid ånger

Avsnitt 8 - Undantag för ångerrätt

Avsnitt 9 - Pris

Avsnitt 10 - Överensstämmelse och garanti

Avsnitt 11 - Leverans och utförande

Avsnitt 12 - Periodiserat avtal: varaktighet, uppsägning och förlängning

Avsnitt 13 - Betalning

Avsnitt 14 - Förfarande vid klagomål

Avsnitt 15 - Tvister

Avsnitt 16 - Ytterligare eller avvikande bestämmelser

Avsnitt 1 - Definitioner

 

Följande definitioner gäller för dessa villkor:

 

 1. Ångerfrist: tid under vilken konsumenten har rätt att ångra köpet;
 2. Konsument: fysisk person vars handlande inte faller inom ramen av en yrkesverksamhet eller företag och som ingår ett online-avtal med företaget;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Periodiserat avtal: ett online-avtal som avser en rad produkter och/eller tjänster, som innebär att skyldigheten att tillhandahålla och/eller köpa är spridd över en viss tidsperiod;
 5. Pålitligt datamedium: alla resurser som gör det möjligt för konsumenten eller företaget att lagra personuppgifter på ett sätt som underlättar framtida samråd och oförändrad återgivning av den lagrade informationen;
 6. Ångerrätt: rätten för konsumenten att upphäva det online-avtal inom ångerfristen;
 7. Onlineavtal: ett avtal där man använder sig av en eller flera online kommunikationsmetoder inom ramen för ett system som arrangeras av företaget för online-försäljning av varor och/eller tjänster, som gäller under hela processen;
 8. Online kommunikationsmetod: metod som kan användas för att ingå ett avtal utan ett möte mellan konsument och företag.

 

Avsnitt 2 - Identifiering av företag

 

Namn på företag: The Bed Company GmbH

Silvano Online is a trademark of The Bed Company BV 

Silvano Online
Kerkstraat 3
7091CH, Dutch

Öppettider:

Måndag till fredag ??från kl. 09:00 till 17:00

E-postadress: info@silvano.se

Momsregistreringsnummer: -

 

Om företagets verksamhet är föremål för ett visst licenssystem ska du kontakta tillsynsmyndigheten för relevanta detaljer.

 

Om företaget deltar i reglerad verksamhet:

 

 • Yrkesorganisationen eller organisation som den tillhör;
 • dess yrkestitel och den plats i EU eller EES där det utfärdades;
 • hänvisa till de professionella bestämmelser som gäller i Nederländerna och uppgiften om var och hur man få tillgång till dessa   bestämmelser.

 

Avsnitt 3 - Tillämpning

 

 1. Dessa villkor gäller för alla anbud från företaget och för alla online-avtal mellan företaget och konsumenter.
 2. Innan ett online-avtal sluts, kommer dessa allmänna villkor att göras tillgängliga för konsumenten. Om detta inte är möjligt inom rimliga gränser, kommer företaget att, innan slutförande av online-avtalet, ange att dessa allmänna villkor finns tillgängliga för granskning i företagets lokaler och att de så snart som möjligt kommer att skickas kostnadsfritt till konsumenten på begäran.
 3. Om online-avtalet ingås på elektronisk väg kan texten som finns i dessa villkor avvika från föregående avsnitt och innan online-avtalet ingås, skall den göras tillgänglig för konsumenten på elektronisk väg på ett sådant sätt att det är lätt för konsumenten att lagra dem på ett säkert datamedium. Om detta inte är möjligt inom rimliga gränser, måste företaget, före ingåendet av online-avtalet, ange var dessa villkor kan ses på elektronisk väg och att villkoren kommer att skickas till konsumenten utan kostnad, på elektronisk väg eller på annat sätt, på begäran.
 4. Om specifika produkt- eller servicerelaterade villkor gäller utöver dessa allmänna villkor, gäller den andra och tredje undersektionen på samma sätt, medan konsumenten har rätt att vända sig till den tillämpliga bestämmelsen som är förmånligast för honom i händelse av motstridiga villkor.

 

Avsnitt 4 - Erbjudande

 

 1. Om ett erbjudande är giltigt under en begränsad period eller är föremål för villkor, måste detta uttryckligen anges i erbjudandet.
 2. Erbjudandet kommer att innehålla en omfattande och noggrann beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen ska vara tillräckligt detaljerade för att göra det möjligt för konsumenten att på ett effektivt sätt utvärdera erbjudandet. Om företaget använder illustrationer, kommer dessa att återge en sann bild av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Företaget kan inte hållas ansvarig för uppenbara fel eller felberäkningar som omfattas av erbjudandet.
 3. Alla erbjudanden kommer att innehålla information som klargör för konsumenten de rättigheter och skyldigheter som gäller när man godtar erbjudandet. Sådan information omfattar i synnerhet:
 • pris, inklusive tillämpbara skatter;
 •  eventuella leveranskostnader;
 • hur avtalet kommer att ingås och vilka åtgärder som krävs;
 • om ångerrätten är tillämplig eller inte;
 • betalningssätt, leverans och administration av avtalet;
 • godtagande av erbjudandet eller tid för prisgaranti av företaget;
 • online kommunikationsavgifter, om kostnaderna för online-kommunikationsmetoden beräknas på en annan grund än den vanliga grundavgiften för den kommunikationsmetod som används;
 • om avtalet kommer att arkiveras när det har ingåtts och, om så är fallet, hur den kan nås av konsumenten;
 • hur konsumenten, innan avtalet ingås, kan komma åt information förutsatt att de är relevanta för avtalet så att konsumenten kan kontrollera och ändra dem om vid behov;
 • språk, förutom holländska, på vilka avtalet kan ingås;
 • de uppförandekoder som gäller för företaget och hur konsumenten kan komma åt dessa uppförandekoder på elektronisk väg;
 • Minimitiden för den online-avtalet i fråga om ett periodiserat avtal.

 

Avsnitt 5 - Avtal

 

 1. Avtalet gäller, under förutsättning av det som föreskrivs i avsnitt 4, när konsumenten godtar erbjudandet och uppfyller de relevanta villkoren.
 2. Om konsumenten godtar erbjudandet på elektronisk väg, kommer företaget att omedelbart använda elektroniska hjälpmedel för att bekräfta mottagandet av accept av erbjudandet. Konsumenten har rätt att häva avtalet, så länge som ett godkännande inte har bekräftats av företaget.
 3. Om avtalet ingås på elektronisk väg, kommer företaget att ordna med lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra elektronisk överföring av uppgifter och garantera en säker internetmiljö. Om konsumenten har möjlighet att betala på elektronisk väg, kommer företaget att ordna med lämpliga säkerhetsåtgärder.
 4. Företaget kan ta reda på information - inom lagliga ramar - om konsumentens förmåga att fullgöra sina betalningsförpliktelser, samt om fakta och faktorer som kommer att bidra till ett tillförlitligt online-avtal. Om företaget, efter en sådan undersökning, har tillräckliga skäl för att avböja eller häva avtalet, har det den lagliga rätten att avvisa beställningen eller ansökan eller att införa särskilda villkor i avtalet.
 5. Företaget kommer att skicka, tillsammans med den produkten eller tjänsten, till konsumenten följande information skriftligen, eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra den på ett pålitligt datamedium för framtida åtkomst:
  1. Företagets fysiska adress till vilken konsumenten kan lämna klagomål;
  2. Villkor och metod enligt vilken konsumenten kan utöva rätten att ångra köpet eller ett tydligt meddelande med hänvisning till undantagen gällande ångerrätten;
  3. information om garantier och befintlig kundtjänst;
  4. Uppgifter som anges i avsnitt 4 par. 3 i dessa villkor, om inte företaget har försett konsumenten med dessa innan avtalet ingås;
  5. Villkoren för uppsägning av avtalet i fall löptiden för avtalet överstiger ett år eller har en tillsvidare löptid.
  6. Vid ett periodiserat avtal gäller bestämmelserna från föregående avsnitt endast för den första leveransen.

 

Avsnitt 6 - Ångerrätt

 

Efter leverans av produkter:

 

 1. När det gäller köpta produkter så har konsumenten rätt att häva avtalet inom 14 dagar utan att behöva ange en anledning. Denna period börjar dagen efter mottagande av produkten av konsumenten eller av en representant som utsetts av konsumenten och som tillkännagetts till företaget i förväg.
 2. Under betänketiden skall konsumenten att behandla produkten och dess förpackning med omsorg. Han/hon kommer bara att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som är nödvändig för att avgöra om han/hon ska behålla produkten. Om konsumenten utövar sin ångerrätt kommer han/hon att returnera produkten och alla medföljande tillbehör till företaget, i - om möjligt inom rimliga gränser - ursprungligt skick och förpackningen i enlighet med rimliga och tydliga instruktioner som tillhandahålls av företaget.

 

Vid tillhandahållande av tjänster:

 

 1. När det gäller tillhandahållna tjänster så har konsumenten rätt att häva avtalet inom 14 dagar utan att behöva ange en anledning, med början från den dag då avtalet ingicks.
 2. Vid utövandet av ångerrätten kommer konsumenten att agera i enlighet med rimliga och tydliga instruktioner som tillhandahålls av företaget vid erbjudandet och/eller senast vid leveranstillfället.

 

Avsnitt 7 - Kostnader vid retur

 

 1. Om konsumenten utövar sin ångerrätt kommer som mest kostnaderna för retur av produkten vara för dennes räkning.
 2. Om något belopp har betalats in av konsumenten, kommer företaget att återbetala beloppet så snart som möjligt och senast inom 30 dagar efter retur eller reklamation.

Avsnitt 8 - Undantag för ångerrätt

 

 1. Företaget kan tillämpa begränsningar med avseende till konsumentens ångerrätt i den mån det föreskrivs i avsnitt 2 och 3. Sådana undantag till ångerrätten gäller endast om de anges tydligt av företaget som en del av erbjudandet eller i god tid innan avtalet ingås.
 2. Undantag till ångerrätten gäller endast för produkter:
  1. som tillverkats av företaget enligt konsumentens specifikationer;
  2. som tydligt är av en kundanpassad karaktär;
  3. som inte kan returneras på grund av sin beskaffenhet;
  4. som snabbt kan bli dåliga eller föråldrade;
  5. där priserna är föremål för marknadssvängningar som företaget inte kan rå över;
  6. som är relaterade till enskilda tidningar och tidskrifter;
  7. som är relaterade till ljud- och videoinspelningar och datorprogram vars förseglingar har brutits av konsumenten.
  8. Undantag till ångerrätten gäller endast för tjänster:
   1. omfattar logi, transport, cateringverksamhet eller fritidsaktiviteter som ska lämnas på en bestämd dag eller under en viss tid;
   2. som påbörjats, med uttryckligt medgivande av konsumenten, före utgången av ångerfristen;
   3. som omfattar satsningar och lotterier.

 

Avsnitt 9 - Pris

 

 1. Under hela giltighetsperioden för erbjudandet, kommer priserna på de erbjudna produkterna och/eller tjänsterna inte att höjas, om inte momssatserna ändras.
 2. Som undantag till paragrafen ovan, kan företaget erbjuda produkter eller tjänster, där priserna är föremål för marknadssvängningar som företaget inte kan rå över, till rörliga priser. Ovan nämnd beroende på att prissvängningar och det faktum att eventuellt nämnda priser är riktpriser kommer att anges i erbjudandet.
 3. Prishöjningar inom 3 månader efter ingående av avtal kommer endast att tillåtas om de är en följd av rättsliga regler eller bestämmelser.
 4. Prishöjningar efter 3 månader från ingående av avtal kommer endast att tillåtas om det anges av företaget och om:
  1. sådana ökningar är en följd av rättsliga regler eller bestämmelser;
  2. konsumenten har rätt att säga upp avtalet när sådana prishöjningar börjar gälla.
  3. Priserna som gäller för erbjudanden för produkter eller tjänster är inklusive moms.

 

Avsnitt 10 - Överensstämmelse och garanti

 

 1. Företaget garanterar att produkterna och/eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, med specifikationerna som ingår i erbjudandet, till rimliga krav avseende tillförlitlighet och/eller servicevänlighet samt med rättsliga bestämmelser och/eller gällande lagstiftning den dag då avtalet ingicks. Om så avtalats, kommer företaget också att garantera att produkten är lämplig för andra applikationer än sådana som avser normal användning.
 2. En garanti som tillhandahålls av företaget, tillverkaren eller importören kommer inte att påverka de juridiska rättigheterna för konsumenten eller konsumentens rätt att lämna in en fordran mot företaget på grund av avtalet.

Avsnitt 11 - Leverans och utförande

 

 1. Företaget kommer att iaktta största möjliga omsorg när det gäller att ta emot och utföra beställningar och hantera begäran för tillhandahållande av tjänster.
 2. Platsen för leveransen anses vara adressen som meddelats till företaget av konsumenten.
 3. Med tanke på de relevanta bestämmelserna i avsnitt 4 i dessa allmänna villkor, kommer företaget att utföra godkända beställningar i god tid och senast inom 30 dagar, om man inte har kommit överens om en längre leveransperiod. Om leveransen är försenad eller om en beställning inte kan verkställas eller kan endast verkställas delvis, kommer konsumenten att få ett meddelande senast inom 30 dagar efter att beställningen har gjorts. I detta fall har konsumenten rätt att häva avtalet utan någon kostnad och har rätt till potentiell ersättning.
 4. Om avtalet ogiltigförklaras i enlighet med föregående avsnitt, kommer företaget att återbetala alla betalningar som gjorts av konsumenten så snart som möjligt och senast 30 dagar efter annulleringen.
 5. Om leverans av en beställd produkt visar sig vara omöjligt, kommer företaget att sträva efter att leverera en ersättningsprodukt. Konsumenten kommer att meddelas klart och tydligt om leverans av en ersättningsprodukt senast vid leverans. Inga undantag på ångerrätten skall gälla för ersättningsprodukter. Kostnaden för eventuella returer kommer att vara för företagets räkning.
 6. Alla risker i samband med skador och/eller förlust av produkterna kommer att vara för företagets räkning till dess produkter har levererats till konsumenten eller en representant som utsetts av konsumenten och tillkännagetts till företaget i förväg, om man inte uttryckligen kommit överens om annat.

 

Avsnitt 12 - Periodiserat avtal: varaktighet, uppsägning och förlängning

 

Uppsägning

 

 1. När det gäller ett avtal som ingåtts på obestämd tid som omfattar regelbunden leverans av tjänster har konsumenten rätt att när som helst säga upp avtalet med beaktande av förutbestämda uppsägningsrutiner och en uppsägningstid av högst en månad.
 2. När det gäller ett avtal som ingåtts för en viss bestämd tid som omfattar regelbunden leverans av tjänster har konsumenten rätt att när som helst säga upp avtalet med beaktande av förutbestämda uppsägningsrutiner och en uppsägningstid av högst en månad.
 3. När det gäller avtal som beskrivits i de två föregående avsnitten, har konsumenten rätt att:
 • säga upp avtal när som helst utan restriktioner med hänsyn till vissa tidpunkter eller vissa frister;
 • åtminstone säga upp dessa avtal eftersom de ingåtts av honom/henne;
 • säga upp avtal enligt samma uppsägningstid som tillämpas av företaget.

 

Undantag

 

 1. Ett avtal som ingåtts för en viss tid som omfattar regelbundna tillhandahållanden av tjänster får inte förlängas eller förnyas för en viss tid genom tyst medgivande.
 2. Vid avsteg från tidigare paragraf så kan ett avtal som ingåtts på obestämd tid och som omfattar regelbunden leverans av dagstidningar, veckotidningar och tidskrifter förlängas genom tyst medgivande för en fast tidsfrist på högst tre månader, om konsumenten kan säga upp det förlängda avtalet i slutet av förlängningen med en uppsägningstid på högst en månad.
 3. Ett avtal som ingåtts för en viss tid som omfattar regelbundna tillhandahållanden av tjänster får endast förlängas genom tyst medgivande på obestämd tid, om konsumenten när som helst kan säga upp avtalet med beaktande av en uppsägningstid på högst en månad, och en uppsägningstid på högst tre månader om avtalet omfattar regelbunden leverans - men mindre ofta än en gång i månaden - av dagstidningar, tidningar, veckotidningar och tidskrifter.
 4. Ett avtal med begränsad varaktighet som omfattar den inledande leveransen av dagstidningar, veckotidningar och tidskrifter (på prov eller introduktionsprenumerationer) får inte förlängas och kommer automatiskt att upphöra vid utgången av provtiden eller introduktionsperioden.

 

Varaktighet

 

 1. Om ett avtal löper längre än ett år, har konsumenten rätt att säga upp avtalet när som helst efter ett år med en uppsägningstid på högst en månad, såtillvida det inte finns någon saklig grund för uppsägning före slutet av den överenskomna perioden.

 

Avsnitt 13 - Betalning

 

 1. Om inte annat har förhandlats fram, skall varje belopp som konsumenten är skyldig betalas inom 14 dagar efter påbörjandet av betänketiden enligt avsnitt 6 paragraf 1. Om ett avtal avser en tjänst, kommer denna period att påbörjas när konsumenten har mottagit en bekräftelse på avtalet.
 2. Vid försäljning av produkter till konsumenter, får villkoren aldrig kräva att en förskottsbetalning på mer än 50 % görs. Vid förskottsbetalning kan konsumenten inte härleda några rättigheter överhuvudtaget när det gäller genomförandet av den berörda beställningen eller tjänsten tills förskottsbetalning har gjorts.
 3. Konsumenten ska omedelbart underrätta företaget om eventuella fel i betalningsuppgifter som har utfärdats eller tillhandahållits.
 4. Om konsumenten inte fullgör sina skyldigheter har företaget rätt, med beaktande av rättsliga begränsningar, att ta ut skälig kostnadsersättning som har kungjorts till konsumenten i förväg.

 

Avsnitt 14 - Förfarande vid klagomål

 

 1. Företaget använder sig av en klagomålsprocedur som har kungjorts på tillfredställande sätt och kommer att hantera eventuella klagomål enligt denna klagomålsprocedur.
 2. Klagomål som rör genomförandet av avtalet ska lämnas in till företaget i god tid, i sin helhet och med tydlig beskrivning så snart konsumenten iakttar några defekter eller fel.
 3. Företaget kommer att svara på inlämnade klagomål inom en period av 14 dagar från dagen för mottagandet. Om det är förutsägbart att ett klagomål kräver en längre behandlingsperiod, kommer företaget att svara inom 14 dagar med en bekräftelse på mottagandet och uppgift om när konsumenten kan förvänta sig ett mer omfattande svar.
 4. Om ett klagomål inte kan lösas genom inbördes förhandlingar, uppstår en tvist och den kommer att bli föremål för förfarandet vid tvister.

 

Avsnitt 15 - Tvist

 

 1. Nederländsk lag kommer uteslutande att gälla för avtal - som omfattas av dessa allmänna villkor - som sluts mellan företaget och konsumenten.
 2. En tvist kommer endast att hanteras av Geschillencommissie om klagomålet först har lämnats av konsumenten till företaget i god tid.
 3. En tvist ska lämnas in till Geschillencommissie skriftligen senast inom tre månader från det att tvisten har uppstått.
 4. Om konsumenten vill lösa tvisten hos Geschillencommissie, kommer företaget att vara bunden av dess beslut. Om företaget så önskar skall konsumenten - inom fem veckor efter en begäran av företaget - ange skriftligt om han/hon samtycker till att hanteringen av tvisten ska skötas av behörig domstol. Om företaget inte har mottagit konsumentens beslut inom fem veckor, kommer företaget äga rätten att hänskjuta tvisten till behörig domstol.
 5. De Geschillencommissie avgör tvisten enligt de villkor som fastställts av bestämmelserna av Geschillencommissie. Skiljedomar från Geschillencommissie kommer att anses vara bindande rekommendationer.
 6. Geschillencommissie kommer inte hantera en tvist, eller kommer att avsluta sin inblandning om företaget har ställt in betalningarna, har ansökt om konkurs eller har avslutat sin kommersiella verksamhet innan en tvist har framförts till ett sammanträde av Geschillencommissie och en slutlig dom har förkunnats.
 7. Om, utöver Geschillencommissie, Thuiswinkel, en annan erkänd skiljedomare eller skiljenämnd eller en partner till Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) eller Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) har befogenhet, kommer endast Geschillencommissie Thuiswinkel att vara bemyndigad vid tvister som huvudsakligen är en följd av onlineförsäljning av produkter eller tjänster. Alla övriga tvister kan avgöras av en annan erkänd skiljedomare eller skiljenämnd knuten till SGC eller Kifid.

 

Avsnitt 16 - Ytterligare eller avvikande bestämmelser

 

Ytterligare bestämmelser eller bestämmelser som avviker från dessa allmänna villkor får inte negativt påverka konsumenten och ska anges skriftligen eller på ett sådant sätt att de kan lagras på ett tillförlitligt sätt, samt är lättillgängliga för konsumenten.